Visie en missie

 IDENTITEIT

Vzw Kompani is een huis in de rij. We streven ernaar om een warme en huiselijke sfeer te creëren. We werken sterk vanuit een aanklampende en contextuele benadering met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren zonder context.

Sterk geïndividualiseerd en op maat spelen we in op noden en vragen van zowel de kinderen en jongeren die in vzw Kompani verblijven, als op die van hun context en onze medewerkers. Elke jongere is uniek en vraagt zo ook een specifieke aanpak.

Vzw Kompani staat voor het bieden van nieuwe mogelijkheden en kansen. Vanuit die positieve ingesteldheid gaan wij samen met kinderen, jongeren en hun context op zoek naar wat werkt (effectiviteit). Dit is een boeiende uitdaging die wij met de nodige zelfreflectie, professionaliteit en bovenal enthousiasme aangaan.


DOELGROEP EN DIENSTEN

Vzw Kompani is een organisatie bijzondere jeugdzorg die kinderen tussen 2,5 en 25 jaar een veilig alternatief biedt wanneer zij omwille van uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en/of zich in een verontrustende leefsituatie bevinden. We leveren een gedifferentieerde ondersteuning gericht op een duurzame (re)-integratie in de context (natuurlijk of vervangend) of op een zelfstandige integratie in de maatschappij (autonoom wonen).

We zijn een kleinschalige voorziening met plaats voor 14 kinderen en jongeren. Iedereen is welkom ongeacht zijn culturele achtergrond, afkomst of godsdienst.

Naast het kind, dat steeds centraal staat, wordt iedereen die voor het kind of de jongere belangrijk is, op hun vraag bij de begeleiding betrokken. Dit gebeurt in een open en eerlijke sfeer met respect voor de privacy en rechten van alle betrokkenen.


INSPIRATIE

We ondersteunen kinderen en hun context om opnieuw hun leven op een positieve manier in handen te nemen. We geloven erin dat de ondersteuning die wij bieden een meerwaarde betekent voor de toekomst van onze cliënten.

In vzw Kompani krijgen kinderen en jongeren een referentiekader mee waarin waarden zoals  wederzijds respect, weerbaarheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijk zijn. We bieden jongeren een realistische en open blik op de maatschappij en de ruimere wereld waarin ze leven.

We geloven in de veerkracht en de positieve krachten van jongeren en leren hen om hun eigen keuzes, dromen en ideeën te verwoorden en te realiseren (emancipatorisch). Dit gebeurt in een goed georganiseerd en gestructureerd leef- en groepsgebeuren in een veilige en aangepaste infrastructuur.


MEDEWERKERS

Dag en nacht staat er een professioneel, hecht en dynamisch team klaar. Begeleiders met verschillende opleidingsachtergronden staan de kinderen en jongeren bij in hun fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Elke jongere krijgt een mentor die samen met hem/haar kijkt welke steun hij/zij nodig heeft om zich goed te voelen en te ontplooien. Dit gebeurt in een vertrouwelijke en constructieve sfeer.

Een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen we door middel van een evenwichtig vormingsbeleid, gebaseerd op de interesses van onze medewerkers. Hierdoor blijven we goed op de hoogte van nieuwe tendensen en ontwikkelingen. We streven naar laagdrempeligheid, de directeur is gemakkelijk bereikbaar voor jongeren, ouders en medewerkers.


EXTERNE RELATIES

Naast onze vaste begeleiders, werken we samen met iedereen die ons kan helpen de kwaliteit van onze werking te versterken: school, CGG, steungezinnen, vrijetijds-organisaties, CLB, vormingscentra, overlegplatformen, … Wanneer kinderen en jongeren de vraag stellen naar bijkomende ondersteuning gaan wij samen met hen op zoek naar geschikte organisaties of partners.

Daarnaast onderhouden wij een nauwe samenwerkingsrelatie met de verwijzers en blijven wij zoeken naar mensen en diensten die een meerwaarde kunnen bieden in de begeleiding van onze jongeren. We zijn bereid om onze ervaring te delen en staan open voor leerkansen die andere partners ons kunnen aanreiken.

Tot slot streven we erkenning en appreciatie door de samenleving en het beleid na voor onze maatschappelijke opdracht en geven we signalen door aan de overheid met betrekking tot opvoedingsproblemen.


TOEKOMSTVISIE

Onder het motto “Doe maar gewoon!”, zorgen wij voor een leuke, stimulerende en veilige omgeving waarin jongeren zich volop kunnen ontwikkelen en experimenteren.

We streven naar een kwaliteitsvol evenwicht tussen professionaliteit met een wetenschappelijke grondslag en een huiselijk, warm en een ontspannen klimaat. Met onze TCK- en CBAW werking ondersteunen we jongeren in hun groei naar meer zelfstandigheid en vaardigheid om op eigen kracht en zelfzeker hun toekomst als volwassene tegemoet te gaan.

Tot slot werken we aan een uitbreiding van mogelijke samenwerkingspartners, zowel binnen de sector als erbuiten om onze jongeren nog beter te kunnen ondersteunen.